Admisión de novos alumnos en Infantil, Primaria e ESO

:: Prazo de presentación de solicitudes: do 01 ao 20 de marzo.

:: Documentación a presentar:

> Impreso de admisión cuberto e asinado polo pai e pola nai (descargar aquí).

> DNI, NIE, pasaporte ou libro de familia do/a alumno/a.

> Certificado de matrícula do centro actual (só Primaria e ESO).

Se desexas visitar o Colexio APÚNTATE AQUÍ e poñerémonos en contacto contigo.

 

>> Ver anuncio oficial da convocatoria.

 

1. Lexislación aplicable:
:: Decreto 254/2012, do 13 de decembro: Admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos (DOG)
:: Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado (DOG)
:: Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG)

 

2. Calendario do proceso de admisión:
:: Publicación de vacantes: 28 de febreiro.
:: Presentación de solicitudes de admisión: do 01 ao 20 de marzo.
:: Presentación da documentación de baremación: do 23 de marzo ao 09 de abril (no caso de non haber suficientes prazas).
:: Publicación da listaxe provisional de admitidos e non admitidos: 24 de abril.
:: Prazo de reclamacións: do 25 de abril ao 02 de maio.
:: Publicación da listaxe definitiva de admitidos e non admitidos: 14 de maio.
:: Prazo de matrícula Infantil e Primaria: do 20 de xuño ao 02 de xullo.
:: Prazo de matrícula ESO: do 25 de xuño ao 10 de xullo.
:: Prazo extraordinario de matrícula ESO: do 03 ao 10 de setembro.

 

3. ¿Cómo presentar a solicitude de admisión (Anexo II)? (do 01 ao 20 de marzo):
:: Presencialmente no Centro de primeira opción:

 • Descargar aquí o impreso de admisión (Anexo II) ou solicitalo no Centro de primeira opción, cubrilo a man, asinalo e entregalo no Centro de primeira opción xunto coa documentación do punto 4; ou
 • Cubrir a solicitude na aplicación admisionalumnado, a través do menú Solicitudes – Admisión – Crear solicitude Admisión. Unha vez cubertos todos os datos de todas as pestanas, débese imprimir, asinar e presentar no Centro de primeira opción xunto coa documentación do punto 4.

:: Telemáticamente, mediante Chave365 ou certificado electrónico*:

 • Cubrir a solicitude na aplicación admisionalumnado, a través do menú Solicitudes – Admisión – Crear solicitude Admisión. Seguir os pasos que vai solicitando a aplicación.

*Debido a que este é o primeiro ano que se oferta a presentación telemática, este proceso podería sufrir cambios. Pódese descargar un pequeno manual do trámite actual aquí.

 

4. Documentación que debe acompañar á solicitude (do 01 ao 20 de marzo):
:: DNI, NIE, pasaporte ou libro de familia do/a alumno/a.
:: Primaria e ESO: certificado de matrícula do centro actual.

:: No caso de solicitar praza reservada para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo derivadas de discapacidade física, psíquica ou sensorial, de sobredotación intelectual, de trastornos graves de conduta ou por encontrarse en situación desfavorecida como consecuencia de factores sociais económicos ou culturais: documentación acreditativa de devanditas situacións e circunstancias.

:: No caso de separación ou divorcio: convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio. Neste caso é obrigatorio que ámbolos dous proxenitores asinen a solicitude, agás que a patria potestade non sexa compartida.

 

5. Impresos e documentación a presentar no caso de alegar criterios de baremación (do 23 de marzo ao 13 de abril):
:: Consultar a documentación xustificativa para cada un dos criterios nos Artigos 20 ao 26 da Orde do 12 de marzo de 2013:

a) Existencia de irmás/áns matriculadas/os no centro.

b) Nai, pai, titora ou titor que traballe no centro.

c) Proximidade do centro ao domicilio familiar* ou ao lugar de traballo das/dos nais/pais ou titoras/es.

d) Renda anual per cápita da unidade familiar*.

e) Condición de familia numerosa*.

f) Condición de familia monoparental.

g) Concorrencia de discapacidade na alumna ou alumno, ou en nai, pai, titora, titor, irmá ou irmán do alumnado*.

*Só será necesario presentar a documentación relativa aos criterios de domicilio fiscal, renda per cápita da unidade familiar, condición de familia numerosa e de discapacidade do alumnado, do/da proxenitor/a, do/da titor/a ou dos/das irmáns/ás recoñecida pola Xunta de Galicia, cando a persoa interesada denegue expresamente a consulta automática segundo establece o artigo 14 bis da Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG). Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos citados datos pola Administración ou polo centro docente, poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

 

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE:

:: Cada solicitante presentará unha única solicitude no centro no que se solicita praza en primeiro lugar. Nela poderán relacionarse ata seis centros, por orde de preferencia, que serán considerados posteriormente, no caso de que o interesado/a non se admita no centro ao que vai dirixida a solicitude. Neste caso a directora do Colexio remitirá a solicitude coa documentación correspondente á Delegación Provincial, que procederá a escolarizar ao alumno/a.

:: Cada solicitante deberá informar ao centro de procedencia que solicitou a admisión noutro centro.

:: Será ineficaz a puntuación acadada nos criterios de admisión cando se presente máis dunha solicitude para unha mesma ensinanza no mesmo centro ou en centros diferentes.

:: Segundo o establecido na nova Orde do 25 de xaneiro do 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013, infórmase que:

– O alumnado que solicite posto escolar por primeira vez ou que desexe cambiar a outro centro deberá presentar no centro ou a través da aplicación “admisionalumnado” (www.edu.xunta.es/admisionalumnado) o formulario normalizado ED550B que se adxunta como Anexo II desta orde. O prazo de presentación de solicitudes estará comprendido entre o 1 e o 20 de marzo.

 

Información sobre o noso Centro

:: O noso modo propio de educar

O Centro ten como obxectivo global a FORMACIÓN INTEGRAL da persoa (en todas as súas dimensións e capacidades: cognitiva, afectiva, social, comunicativa e ética) que a capacite para ser un membro activo e comprometido coa Igrexa e a sociedade do seu tempo. Os Centros das Fillas de Xesús, fieis á intuición de Cándida Mª de Xesús, caracterízanse en todo o mundo por xerar:

 • Un clima educativo que destaca pola súa sinxeleza e proximidade; un clima de liberdade e ambiente de alegría.
 • Unha pedagoxía centrada na persoa; é dicir: adecuación aos alumnos concretos, con especial interese cara aos máis necesitados.
 • Un enfoque positivo da educación, estimulando e motivando, buscando “o método máis alegre”, apoiando a participación de todos, potenciando o traballo en equipo, o diálogo e o sentido crítico.

Contamos cun amplo equipo docente capacitado, comunicativo e motivado, reforzado por un equipo de orientación formado por profesores de educación especial, profesores de audición e linguaxe, e profesores de pedagoxía terapéutica para cubrir as necesidades educativas máis específicas.

Empregamos as ferramentas que nos ofrecen as novas tecnoloxías: contamos con pizarras dixitais interactivas en todas as etapas, traballamos con tabletas (iPad) e libros dixitais desde 3º de Primaria ata 4º de ESO e dispoñemos de conexión a internet en todas as aulas.

 

:: Oferta educativa

 • 2º ciclo de Educación Infantil (de 3 a 5 anos) en xornada partida (de 09:30 a 13:20 e de 15:20 a 17:20 h.).
 • Educación Primaria (de 6 a 11 anos) en xornada partida (de 09:30 a 13:20 e de 15:20 a 17:20 h.).
 • ESO (de 12 a 15 anos) en xornada continua (de 08:30 a 14:25; só luns de 16:20 a 18:20 h.).
 • Ciclos Formativos de Grao Medio (Xestión Administrativa e Actividades Comerciais) en xornada continua (de 08:30 a 14:25; só luns de 16:20 a 18:20 h.).

Actividades extraescolares gratuítas:

 • Infantil: Xadrez, Inglés, Música, Informática.
 • Primaria: Xadrez (1º e 2º de Primaria), Teatro (3º, 4º, 5º e 6º de Primaria), Inglés, Francés, Informática, ALCOR.
 • ESO e CF: ALCOR, Preparación aos exames oficiais de Cambridge (inglés), Preparación aos exames oficiais de DELF (francés).

Actividades deportivas: predeporte, tenis, fútbol sala, ximnasia rítmica.

Outras actividades: xadrez, costura creativa, manualidades, entre outras.

 

:: Servizos ofertados

 • Venda de chándal de Estimulación Temperá (Infantil), uniforme e chándal escolar (Primaria e ESO), libros de texto, libros de lectura e material escolar.
 • Servizo de Madrugadores (Infantil e Primaria): de 08:30 a 09:30 h.
 • Comedor:
  • Infantil e Primaria (luns a venres): de 13:20 a 15:20 h.
  • ESO e CF (luns): 14:25 a 16:20 h.
  • ESO e CF (martes a venres): 14:25 a 15:20 h.
 • Transporte: itinerarios desde Noia, Esteiro, Outes, Porto do Son, Portosín, Rianxo, A Pobra do Caramiñal, Boiro e Bertamiráns.